• logo nu online
Home Warta Daerah Bahtsul Masail Nasional Neraca BMTNU Fiqih Khutbah Keislaman Amaliyah NU Opini Humor BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya
Rabu, 29 Juni 2022

NU Online

Puasa tapi Suka Marah? Begini Wejangan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari

Puasa tapi Suka Marah? Begini Wejangan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari
KH Hasyim Asy'ari (tengah) bersama KH Dawam (kanan) dan KH Jazuli Usman. Foto termuda, sekitar 1917-an, depan mihrab masjid TBI. (Foto: NU Online)
KH Hasyim Asy'ari (tengah) bersama KH Dawam (kanan) dan KH Jazuli Usman. Foto termuda, sekitar 1917-an, depan mihrab masjid TBI. (Foto: NU Online)

Dalam Majalah Soeara Moeslimin Indonesia (Soemoesi) No. 17 Tahun II (13 Ramadhan 1363 / 1 September 1944) Hadratussyekh KH M Hasyim Asy'ari menjelaskan terkait keutamaan dan hikmah bagi orang yang berpuasa. Menurut Rais Akbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, setidaknya dalam ibadah puasa memuat tiga hikmah.


"Poeasa jang telah mendjadi kewadjiban Oemmat Islam itoe tiada sedikit mengandoeng keoetamaan dan hikmat jang bermatjam-matjam. Dan djoega memberikan pendidikan jang sangat berharga pada kita semoea," ungkapnya.


Dipaparkan, dalam artikel berjudul 'Poeasa Ramadhan dan Kelonggaran Berboeka', hikmah yang pertama yaitu agar memberikan istirahat pada perut (alat pencerna makanan) yang...


Baca selengkapnya di https://www.nu.or.id/fragmen/puasa-tapi-suka-marah-begini-wejangan-hadratussyekh-kh-hasyim-asy-ari-uJGyH
Editor:

Artikel Terbaru