• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Neraca BMTNU Nasional Fiqih Khutbah Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya
Selasa, 31 Januari 2023

PCNU Jombang

SUSUNAN PCNU KABUPATEN JOMBANG ANTARWAKTU 
Masa Khidmah 2019-2022


MUSTASYAR
KH M Djamaluddin Ahmad
KH Masuki Abdurrahman 
Dr KH Isrofil Amar, M.Ag
Drs KH taufiqurrohman Muchid
KH Abdul Hakim Mahfudz
KH A Takmir Romly, SH., M.Si
KH Moh Irfan Sholeh, MA
KH Abdussalam Shohib
KH Sholeh Maksum


SYURIYAH
Rais: KH Abdul Nashir Fattah
Wakil Rais: KH A Wazir Aly Lc
Wakil Rais: Drs KH Abdul Kholiq Hasan, M. H.I
Wakil Rais: Kiai M Sholeh
Wakil Rais: Kiai Sholihuddin Sofwan, S.Pd.I
Wakil Rais: Habib Muhammad Bin Ali Al Jufri 
Wakil Rais: KH Mukhlis Dimyati
Wakil Rais: Habib Muhammad Mujaddid Bin Salim Assegaf
Katib: Ahmad Samsul Rijal 
Wakil Katib: H M Wafiyul Ahdi, M.Pd.I


A'WAN
KH Imron Rasyadi Malik 
Drs KH Zaimuddin Wijaya As'ad
KH Abdul Hadi Yusuf Masyhar
KH Saiful Hidayat
KH M Najib Muhammad
KH Sobich Al-Muayyad 
KH Sa'dulloh Ridwan 
KH Khotibul Umam
KH Abdul Rozaq Husni 


TANFIDZIYAH
Ketua: KH M Salmanudin Yazid, M.Pd.I
Wakil Ketua: H Azam Choiruman Najib
Wakil Ketua: H M Munif Kusnan, SH,. M.Si
Wakil Ketua: H Muslimin Abdilla, S.Ag
Wakil Ketua: Amirul Arifin, S.E
Wakil Ketua: H Didin A Sholahudin, S.E
Wakil Ketua: Moh Alwi Abdillah
Wakil Ketua: Abdurrosyid, S.Pd,. MTSOL
Wakil Ketua: Sugiarto, S.Ag
Wakil Ketua: Drs Hadi Saifuddin, S.Pd,. MM
Sekretaris: Mochammad Muchlis, S.Ag
Wakil Sekretaris: Maghfuri Ridwan, S.H
Wakil Sekretaris: M Fathoni Mahsun, S.Pd
Bendahara: M Sulthon Sulaiman, M.Pd
Wakil Bendahara: Dr H Muhyidin Zainul Arifin, MM
Wakil Bendahara: Abd Mukhid, S.Pd


Artikel Terbaru